ปัจจุบันการทำประกันสุขภาพมีแบบให้เลือกซื้อมากขึ้น และแบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย ไทยประกันชีวิต ก็กำลังได้รับความนิยมเช่นกัน เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ละครั้งปรับเพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา และประกันสุขภาพรูปแบบเดิม ที่เป็นแบบแยกค่าใช้จ่ายนั้น มักจะไม่ครอบคลุมหรือไม่เพียงพอต่อค่ารักษา ทำให้เราต้องควักเงินส่วนต่างเพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลในหลายๆครั้ง

ด้วยเหตุนี้แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย จึงตอบโจทย์การซื้อประกันสุขภาพในปัจจุบัน เพราะหากค่ารักษารวมยังอยู่ภายในวงเงินที่กำหนดในสัญญา ผู้เอาประกันก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาส่วนต่างอีก แต่ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายบางรายการอาจไม่ถูกรวมอยู่ในวงเงินเหมาจ่าย เช่น ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจำวัน และค่ายากลับบ้าน เป็นต้น ซึ่งจะถูกจำกัดวงเงินแยกออกมาต่างหาก